Ökotek Çevre Teknolojisi ve Kimya Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kapsam:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”), “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi kapsamında Ökotek olarak sizleri,

 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği,
 • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebepleri,
 • KVKK 11. madde kapsamında mevcut haklarınız.

Konularında Veri Sorumlusu olarak aydınlatmak isteriz. Ökotek olarak, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve her ne sebeple olursa olsun bizle iletişim halinde olan diğer tüm ilgililerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun olarak işlenmesinde gerekli tüm özeni göstermekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacız

Ticari faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği ve verimliliği açısından sizlerle düzenli olarak çeşitli iletişim araçları ile iletişim halinde olmamız kaçınılmazdır. Birebir veya herhangi bir iletişim aracı vasıtasıyla (şirketimizle sözlü iletişim, internet sitemizin kullanımı, sosyal medya araçları, çağrı merkezleri ve benzeri platformlar) sizlerle iletişim halinde olmamız ve bu iletişim esnasında KVKK kapsamında olan bir takım kişisel verilerinizi bizlerle paylaşmanız gerektiğinden, verileriniz yazılı veya elektronik sistemler aracılığı ile toplanabilecek ve işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, öncelikle, Ökotek’in kalite standartlarından ödün vermeden, müşterileri, çalışanları ve diğer tüm ilgili kişilerle olan ilişkilerinin verimli ve sağlıklı olarak yürütebilmesi amacıyla işlenmektedir. Bu kapsamda, ticari faaliyetlerimizin sağlıklı yürütülmesi adına sizlerle iletişim halinde olabilmek, sizlere sunduğumuz hizmetleri, gereksinimleriniz yönünde geliştirmek ve memnuniyetinizi artırmak, yine bu amaçla memnuniyetinizi ölçebilmek ve bunların sonuçlarından pozitif yönde yararlanabilmek, sizlerle iletişim halinde olduğumuz amaca uygun olarak ilgilenebileceğiniz konularda sizleri bilgilendirebilmek, çalışanlarımızla birlikte şirket içi verimliliği artırmak ve insan kaynakları politikalarımızı yönetebilmek amaçlarıyla işlenebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve yine mevzuatımıza uygun olması şartıyla şirketimizin bağlı olduğu grup şirketi politikaları neticesinde mali, idari, hukuki, denetimsel ve mevcut diğer çeşitli yükümlülüklerimiz kapsamında kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenebilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

KVKK hükümlerine uygun olarak ve yukarıda belirtilmiş bulunan amaçlarla sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz yurt içi ve yurt dışında mevcut bulunan ve ticari faaliyetlerimizi sürdürürken muhatap olduğumuz tüm iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, bayilerimiz, hizmet aldığımız işletmeler, grup şirketlerimiz, çalışanlarımız, iletişimde bulunduğunuz ilgili birimimiz, şirketimizin yöneticileri, yetkilileri, hissedarları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuat gereği yetkili bulunan tüm adli, idari ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişilere aktarılabilecektir. Verileriniz aktarılmadan önce, KVKK ve ilgili diğer tüm mevzuat nezdinde, paylaşılan verilerin alınacak ve/veya verilecek hizmetle sınırlı olmasına dikkat edilir ve kişisel verilerinizin korunması için gerekli tüm tedbirler alınır.

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin (1) ve (2) no.lu bölümlerinde belirtilen amaçlarla ve sizlerle iletişim halinde olduğumuz iletişim araçlarına göre değişiklik göstermekle birlikte temel olarak sözlü, yazılı ve elektronik olarak toplanır, kayıt altına alınır ve işlenir. Şirketimizin söz konusu kişisel verileri toplamasının ana sebebi, ticari faaliyetlerimizle ilgili iletişim halinde olduğumuz ve veri alışverişi yaptığımız tüm muhataplarımıza karşı sözleşmeden veya mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmektir. Bu yükümlülüklerimizi gereği gibi yerine getirebilmek amacıyla, ticari muhataplarımız ve çalışanlarımız ile yapmış olduğumuz sözleşme metinlerinde, ticari formlarda, evraklarda, internet aracılığı ile sağladığımız hizmetlerde, iletişim formlarında ve Ticaret Hukuku ve İş Hukuku başta olmak üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve sair diğer mevzuat gereği yapılması zorunlu olan iş ve işlemlerde bir takım kişisel verilere ihtiyaç duyulması olasıdır. Sayılan araçlarla sınırlı olmamak üzere ihtiyaç dahilinde ve KVKK ile uyumlu olmak şartıyla, ticari faaliyetimizi sürdürebilmemiz amacıyla söz konusu kişisel verileriniz çeşitli yöntemlerle toplanabilir, kayıt altına alınabilir ve işlenebilir.

KVKK 11. Madde Kapsamında Mevcut Haklarınız

KVKK Madde 11 gereği kişisel veri sahiplerinin hakları aşağıda sayılmıştır:

 • Kişisel verilerinizi işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş durumda ise buna ilişkin bilgileri talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yazılı bulunan haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, bu yöndeki başvurularınızı yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınızı, şirketimizin Deposite İş Merkezi A1 Blok. Kat:4 No:403 A İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 34306 İkitelli / İstanbuladresine ıslak imzanızla göndereceğiniz posta veya info@okotek.com.tr adresine göndereceğiniz elektronik posta vasıtasıyla iletebilirsiniz.Yapacağınız başvuru, kullanmayı talep ettiğiniz hak bakımından yeterli bilgi ve açıklamayı içermeli ve başvurunuza kimliğinizi tespite yarar belgelerin eklenmesi gereklidir. Talebinizin niteliğine göre şirketimiz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurunuzu sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin ücretsiz olarak sonuçlandırılması esas olmakla birlikte şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sorumlusu:Ökotek Çevre Teknolojisi ve Kimya Sanayi Anonim Şirketi (“Ökotek”)

Deposite İş Merkezi A1 Blok. Kat:4 No:403 A İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 34306 İkitelli / İstanbul

Telefon: +90 212 671 91 58 Fax: +90 212 671 91 96

E-posta: info@okotek.com.tr